Hem

Fint! Men vad står det…?*

Det finns så många gamla bevarade handskrivna dokument.  Insamlade gårdsarkiv, fastebrev, testamenten, utdrag ur domböckerna, gamla brev och uppteckningar, kartor… dokument som inte bara handlar om det som exakt står, utan som också rymmer kunskap om världen som den såg ut då de kom till.


På många ställen har man skannat eller fotograferat dokument så att de kan göras tillgängliga för en större allmänhet, till exempel genom att bilderna läggs ut på nätet. Men det räcker inte alltid med det – man måste ju även kunna läsa det som står. Och om man kan tyda bokstäverna måste man också förstå betydelsen av ord som inte längre används, och kontexten de skrevs i.


Dokumenten behöver inte heller vara särskilt gamla innan de blir svåra att läsa, för förmågan att tyda handskriven text, vanlig skrivstil, blir allt mindre i samhället.


Jag kan erbjuda renskrift av era handskrifter som en tjänst ni köper in mot faktura. Ni behöver inte anställa någon och ni kan välja hur stor kostnaden får bli. Jag kan också utföra arkivforskning i digitaliserat material som kyrkböcker, domböcker med mera om ni till exempel söker uppgifter om en person, en by eller ett ämne.


*Samma dagh komme för Rätta

Renskriften kan ske på olika sätt och med extra tillägg:


  • Exakt avskrift av handskrift
  • Moderniserad renskrift i flera steg
  • Ordförklaringar
  • Berättande text – till exempel artikel,  broschyrtext etc.   Arkivforskning


Om ni behöver uppgifter om ett särskilt ämne, en person, en by, en gård eller något annat, kan jag forska i digitaliserade arkiv, till exempel i kyrkböcker, domböcker, mantalslängder etc.

Exempel


Exakt avskrift:

Månnss Peerssonn i Diupe och Sädersta Sochn hadhe nästförlijdin Michaelis/ dagh aff brådom skilldnadt råkat Grellz Seffredssonn j qwarnebärget på/ Kyrkiowägen, och ehuru the tå aff hastoge modhe fördhe sin ordh i hoop, slog/

Månnss Peerssonn honom j huffwudet medh yxhammarn så at han wnder/ fick et fullsåre aff benlösningh, item slogh han honom twenne blånor på/ Ryggen som syndt wittnat och på Tinget aff Månss Peersson tillstådt och/ bekiendt bleff.

 

Exakt avskrift med modernare stavning:

Måns Persson i Diupe och Sädersta socken hade nästförlidna Michaelis/ dag av bråd skillnad råkat Grels Seffredsson i Kvarneberget på/ Kyrkovägen, och ehuru de då av hastigt mod förde sina ord ihop, slog/Måns Persson honom i huvudet med yxhammarn så att han under-/ fick ett fullsår av benlösning, item slog han honom tvenne blånor på/ ryggen som synt vittnat och på tinget av Måns Persson tillstått och/ bekänt blev.

 

På modern svenska:

Måns Persson i Djupa i Segersta socken hade på Mikaelidagen (29 september) hamnat i ett hastigt uppflammande bråk med Grels Seffredsson (Sigfridsson) som han träffat på Kyrkvägen, och när de grälade slog Måns Persson Grels i huvudet med sin yxhammare. Slaget krossade en bit av skallen och gav ett blödande sår. Dessutom slog han Grels i ryggen två gånger. Vittnen har synat blåmärkena och Måns Persson har erkänt dessa slag.


Ordförklaring:

Bråd skillnad, hastigt påkommen oenighet l. tvist l. strid l. osämja; äv.: uppbrusande vrede, hastigt mod l. dyl.; numera bl. (ngn gg, arkaiserande) i uttr. (göra ngt l. ngt sker o. d.) i (förr äv. av) bråd (förr äv. brådan l. brådom) skillnad, (göra ngt l. ngt sker osv.) i hastigt mod; Källa: SAOB

Nästförlijdin - nästförliden, det vill säga den senast passerade.

Ett exempel till


Exakt avskrift:

Soldathen Oloff Simsson och Lars Ollsson i Storhaga an-

klagades aff Oloff Ollsson i Staffsätra att the ho-

nom i hans gård med mÿckett hugg öfwer fallitt hadhe dz

14: Octobr. 688 och när Oloff Ollsson wille att

wittnen skulle dheras Eedh afläggia tillstodo Såldaterne

sin giärning effter dher ransakan och Sÿn der öfwer

hållin war.


Med modern stavning:

Soldaten Olof Svensson och Lars Olsson i Storhaga an-

klagades av Olof Olsson i Stavsäter att de ho-

nom i hans gård med mycket hugg överfallit hade den

14 oktober 1688 och när Olof Olsson ville att

vittnen skulle deras ed avlägga tillstod soldaterna

sin gärning efter där rannsakan och syn däröver

hållen var.


På modern svenska:

Olof Olsson i Stavsäter anklagade soldaterna Olof Svensson och Lars Olsson i Storhaga för att med mycket våld ha överfallit honom i hans gård den 14 oktober 1688, och när Olof Olsson ville kalla in vittnen, erkände soldaterna sin gärning efter att rannsakan och utredning gjorts.